Exlibris

W mowie potocznej oddane

"W żadnym narodzie i w żadnym kraju nie obdarzyła tak nauki praca jednego człowieka." /Izydor Kopernicki o Oskarze Kolbergu/


Regulamin konkursu o tematyce regionalnej
ph. "W mowie potocznej oddane"


Organizatorzy
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie
2. Wójt Gminy Drelów
3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej
4. Gminna Koalicja na Rzecz Rozwoju Bibliotek Gminy Drelów

Cele
1. Rozbudzenie zainteresowań historią, kulturą i tradycją własnego środowiska

2. Poznanie i utrwalenie słów, znaczeń słów, nazw rzeczy, czynności i sytuacji, często już zapomnianych, znanych starszym pokoleniom mieszkańców, charakterystycznych dla danej miejscowości czy okolic.

3. Promowanie biblioteki w środowisku jako centrum wiedzy o regionie.

4. Rozbudzenie w społeczności lokalnej potrzeby dokumentowania i doceniania swojego dziedzictwa kulturowego.

5. Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze środowiskiem lokalnym.

Założenia
1. Konkurs trwa od kwietnia do czerwca 2014 roku i jest adresowany do mieszkańców i sympatyków gminy Drelów. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2014 roku, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie bądź Filii biblioteki w Szóstce i Żerocinie.

2. Zadanie polega na zebraniu i utrwaleniu słów, znaczeń słów, nazw rzeczy, czynności i sytuacji, często już zapomnianych, znanych starszym pokoleniom mieszkańców, charakterystycznych dla danej miejscowości i okolic.

3. Praca konkursowa może mieć formę dowolną (w formie elektronicznej bądź papierowej, w formie wywiadu bądź słownika). Liczy się pomysł. Praca powinna zawierać zasób słów z wyjaśnieniami znaczeń, także opisami sytuacji, w których były używane.

4. Praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje:
. imię i nazwisko uczestnika konkursu;
. adres zamieszkania;
. wiek uczestnika konkursu;
. telefon kontaktowy lub/i e-mail.

5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
. zgodność pracy z założeniami konkursu,
. bogactwo zgromadzonych słów i opisów,
. estetyka wykonania,
. pomysł na pracę.

6. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie i zostaną włączone do jej zbiorów regionalnych.

7. Najlepsze prace konkursowe zostaną wykorzystane do stworzenia "Słownika języka potocznego ziemi drelowskiej", na co uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę.

8. Ponadto uczestnik konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac konkursowych, w tym w szczególności wynagrodzenia za wydanie drukiem i rozpowszechnianie prac konkursowych wraz z elementami graficznymi na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac konkursowych.

9. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik oświadcza, że złożona przez niego praca nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, jest pracą oryginalną oraz nie była dotychczas publikowana.

10. Uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu i złożenie pracy udziela organizatorom nieodpłatnej nieograniczonej licencji na korzystanie z zawartych w niej treści i uzupełniających elementów graficznych.

11. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, miejscowość.

12. Planuje się przyznanie 3 nagród.

13. Finał konkursu odbędzie się podczas tegorocznych obchodów Dni Drelowa.

Zapraszamy do udziału
Organizatorzy

Pobierz regulamin
Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!