Exlibris

HistoriaBył rok 1949, trudne czasy powojenne. Wtedy to, mając wsparcie ówczesnych władz, zrodziła się myśl utworzenia Biblioteki Publicznej w Drelowie. W roku 1950 zaczęła już funkcjonować, pod kierownictwem Pana Mariana Korniluka, sprawnego i oddanego organizatora, który w wieku zaledwie 29 lat odszedł na zawsze. Funkcję kierownika przejął Pan Stanisław Saczuk, zaś księgozbiór przeniesiono do Państwa Samulaków.

W 1956 roku kierownictwo Biblioteki przejęła Pani Kazimiera Korniluk. Funkcję tą pełniła wzorowo i z pełnym oddaniem. Warto zauważyć, że już wtedy Biblioteka posiadała 3294 woluminy i skupiała 130 zarejestrowanych czytelników. Prowadziła też cztery punkty biblioteczne w okolicznych wioskach: Kwasówce, Zahajkach, Przechodzisku i Łózkach.

Do roku 1960 przybyło 70 nowych pasjonatów literatury, a kierownictwo placówki przekazano Pani Marii Hawryluk. Z książkami nie rozstawała się nawet po pracy, jako że księgozbiór przeniesiono do jej domu rodzinnego. W tym miejscu należy wspomnieć o ojcu Marii, panu Władysławie Hawryluku. Był to wszechstronnie utalentowany twórca ludowy, malarz, współautor kroniki Drelowa oraz zapisków i komentarzy o życiu rodzinnym lokalnej społeczności. Dużo pracy poświęcał bibliotece, często pomagając córce. Czytelnicy z sentymentem wspominają ten okres, kiedy u Państwa Hawryluków skupiało się życie kulturalne Drelowa.

Z roku na rok następował systematyczny wzrost księgozbioru i czytelników. Około 1968 roku przeniesiono Bibliotekę do domu Państwa Kiryluków. Biblioteka w tamtym okresie oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów prowadziła szeroką działalność oświatową. Organizowała wieczory bajek, na których wyświetlane były przezrocza, opowiadano baśnie, czytano książki dla dzieci. Nawiązano także owocną współpracę ze szkołą podstawową, jak również ze Szkołą Przysposobienia Rolniczego. Biblioteka prowadziła przysposobienie czytelnicze, organizowała różnego rodzaju konkursy (czytelnicze, plastyczne, literackie). Brała również czynny udział w konkursach powiatowych. W pomieszczeniach biblioteki można było obejrzeć gazetki okolicznościowe i tematyczne wystawki książek. Systematycznie dokonywano wymiany książek w punktach bibliotecznych.

Skutkiem przemian administracyjnych 1973 roku było utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie z filiami w Szóstce i Żerocinie, będącymi dotychczas oddzielnymi jednostkami. Funkcję kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie powierzono pani Marii Hawryluk, zaś funkcje kierowników filii nadal pełnili ich pracownicy - w Szóstce pani Maria Bobruk, w Żerocinie pani Władysława Hajczuk.

W roku 1985 podwoiła się liczba książek - do 10072 woluminów, wzrosły wypożyczenia do 9243 woluminów rocznie, a liczba czytelników zarejestrowanych wynosiła 567 osób. Kolejne lata przynoszą zmiany w organizacji placówki. 1 lutego 1987 roku do grona pracowników biblioteki dołączyła pani Danuta Stefaniuk. Biblioteka zmieniła także swoje lokum - księgozbiór przeniesiony został do bloku mieszkalnego Urzędu Gminy.

W 1991 roku na wcześniejszą emeryturę odeszła pani Maria Hawryluk, długoletni i oddany pracownik biblioteki. Mimo iż zrezygnowała ona z czynnej pracy zawodowej to nadal utrzymywała kontakty z biblioteką, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Funkcję kierownika natomiast powierzono pani Danucie Stefaniuk. W tym samym czasie pracę biblioteczną rozpoczęła pani Danuta Lewczuk.

Z końcem 1990 roku odeszła na emeryturę Pani Władysława Hajczuk, wieloletni i zasłużony kierownik Filii GBP w Żerocinie. Wówczas nadzór nad biblioteką przejęła pani Kazimiera Krukowska.

Na przełomie 1994/95 nastąpiła zmiana kadrowa w Filii GBP w Szóstce. Pani Maria Bobruk, długoletni i oddany pracy bibliotekarskiej kierownik filii, odeszła na zasłużoną emeryturę zaś pracę w placówce rozpoczęła pani Wiesława Zaremba.

W czerwcu 1995 roku po raz kolejny Biblioteka zmienia swój adres, wędrując tym razem do budynku Urzędu Gminy.

Od 15 września 1996 roku panią Danutę Lewczuk zastąpiła pani Janina Kołkowicz, której powierzono dodatkowo prowadzenie księgowości biblioteki.

Dzięki akcji zainicjowanej przez pana Adama Wysockiego "Książka dla Gminy Drelów" zbiory Gminnej Biblioteki i jej filii znacznie się wzbogaciły. Szczególnie cenne nabytki to: sześciotomowa Nowa Encyklopedia Powszechna oraz dwudziestodziewięciotomowa Encyklopedia Guttenberga. Oprócz tej akcji znalazło się wielu ofiarodawców, którzy ku radości czytelników i zadowoleniu pracowników powiększyli znacznie nasze zbiory. W kwietniu 1997 roku zakończył się tułaczy los Biblioteki. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu byłego Wójta Gminy, pana Adama Szulika, została ona przeniesiona do obecnego, przestronnego i przytulnego lokalu w budynku Gminnego centrum Kultury w Drelowie. 2 czerwca 1997 roku odbyła się doniosła uroczystość oddania do użytku nowych pomieszczeń.

Z dniem 1 marca 1999 r. Biblioteka została włączona w struktury Gminnego Centrum Kultury, a tym samym straciła swoją autonomię. W tym czasie odeszła z pracy Pani Janina Kołkowicz, która włożyła wiele pracy i trudu w przenoszenie księgozbioru i wystój nowego lokalu. Do współpracy zostali włączeni także stażyści, zdobywający podstawy wiedzy zawodowej. W tym czasie pracowały: Agnieszka Bałkowiec, Agnieszka Panasiuk, Mariola Smal i Magdalena Kościaniuk. Tymczasowymi pracownikami biblioteki były również panie: Krystyna Maksymiuk i Maria Daniluk.

W końcu 1999 roku z Filii Biblioteki w Szóstce odeszła pani Wiesława Zaremba, której powierzono obowiązki Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Drelowie. Jej miejsce zajęła pani Teresa Nekreś.

W 2000 roku Gminna Biblioteka Publiczna świętowała swoje 50-lecie. W roku tym swoją pracę w Bibliotece rozpoczęła pani Magdalena Kościaniuk.

I tak powoli zbliżyliśmy się do roku 2003. Wtedy to właśnie Zarząd Gminy Drelów podjął decyzję o odłączeniu Biblioteki od Gminnego Centrum Kultury. Z dniem 1 stycznia 2003 roku Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako samodzielna jednostka samorządowa.

Pod koniec maja na emeryturę odeszła pani Kazimiera Krukowska - wieloletni pracownik filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żerocinie, zaś pracę rozpoczęła pani Elżbieta Romaniuk.

Z końcem kwietnia 2007 roku na emeryturę odeszła dotychczas piastująca funkcję dyrektora pani Danuta Stefaniuk, zasłużony, wieloletni pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie. Nowym dyrektorem drelowskiej placówki została pani Magdalena Pepa. W tym samym roku na emeryturę odeszła również pani Teresa Nekreś, pracownik Filii Biblioteki w Szóstce. Na jej miejsce zatrudniona została pani Beata Hukaluk, która pracuje do 30 września 2008 roku. Na jej miejsce zostaje zatrudniona Agnieszka Maksymiuk. W tym czasie w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywali staż i przygotowanie zawodowe: Katarzyna Trochimiuk, Ewelina Kołtun, Monika Bojko, Renata Nazaruk, Anna Mackiewicz.

Zmiany personalne objęły również Filię Biblioteki w Żerocinie. Pani Elżbieta Romaniuk odeszła do pracy w szkole, natomiast kierownictwo żerocińskiej placówki objęła pani Beata Korolczuk.

Obecnie placówka posiada dwie filie biblioteczne w Szóstce i Żerocinie oraz 3 punkty biblioteczne: w Aleksandrówce, Dołdze i Wólce Łózeckiej. W roku 2009 Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 498 woluminów i ogółem stan księgozbioru na koniec roku wyniósł 20234 egzemplarze. Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła zaś 1133 osoby.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie od początku swojego istnienia była ważnym ośrodkiem kulturalnym i oświatowym w życiu lokalnej społeczności. Była lokalnym centrum upowszechniającym wiedzę i naukę, rozbudzającym i zaspokajającym różnorodne potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne społeczeństwa, stale wzbogacającym ofertę form pracy środowiskowej. Począwszy od gazetek informacyjnych, wystawek okolicznościowych wystaw tematycznych poprzez pogadanki, wycieczki, rajdy rowerowe, lekcje biblioteczne, konkursy do spotkań autorskich i imprez o zasięgu gminnym. Stosowane formy pracy kulturalnej obejmowały różne grupy wiekowe i zawodowe mieszkańców gminy. We wszystkich placówkach odbywają się zajęcia świetlicowe, spotkania z ciekawymi ludźmi i warsztaty regionalne. Przy bibliotece w Drelowie, Żerocinie i Szóstce działa Klub Kubusia Puchatka, skupiający dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola. Tradycją stały się systematyczne zajęcia warsztatowe i spotkania dla seniorów. Od 2008 roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie działa Dyskusyjny Klub Książki oraz czytelnia internetowa umożliwiająca mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu. Osobom niepełnosprawnym oraz starszym książki dostarczane są do domu. Biblioteka prowadzi szereg zajęć regionalnych oraz szeroko rozwiniętą promocję wiedzy o regionie, gminie i miejscowości. Jest współwydawcą "Zeszytów Drelowskich" będących odpowiedzią na potrzebę poznania i utrwalenia historii najbliższej okolicy. O swojej bogatej działalności Biblioteka informuje na własnej stronie internetowej oraz w prasie lokalnej. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami z terenu Gminy Drelów. Wyniki wzajemnych działań zaowocowały wieloma wspólnymi inicjatywami kulturalno-edukacyjnymi realizowanymi miedzy innymi dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych.

Biblioteka rokrocznie uczestniczy w konkursie powiatowym o tematyce regionalnej "Ocalić od zapomnienia", zajmując czołowe miejsca. W roku 2009 Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie wzięła udział w konkursie na najlepszą bibliotekę w powiecie bialskim zdobywając tytuł Biblioteki Roku Powiatu Bialskiego. Tytuł ten uzyskała za bogatą działalność kulturalną i aktywność w środowisku. Za promowanie i działania w ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom była kilkakrotnie wyróżniana przez Fundację ABCXXI. Dużym osiągnięciem jest znalezienie się wśród beneficjentów Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca, zajmując pierwsze miejsce w województwie lubelskim według liczby uzyskanych punktów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z GBP w Leśnej Podlaskiej, GBP w Komarówce Podlaskiej oraz GBP w Konstantynowie.

GBP w Drelowie już dawno wykroczyła poza ramy "zwyczajowej" wypożyczalni książek stając się animatorem życia kulturalnego swojej gminy. Przyczynia się do ochrony, utrwalania i upowszechniania dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu. Przez minione sześćdziesiąt lat zrosła się ze środowiskiem stając się jej integralną częścią wraz z mieszkańcami gminy, czytelnikami i sympatykami.


Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!