Exlibris

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2011
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie
z dnia 1 grudnia 2011 roku


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRELOWIE§ 1 Prawo korzystania

1. 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
3.Wysokość opłat określa dyrektor biblioteki odrębnym zarządzeniem.
4. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty;
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
6. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania, pracy lub szkoły.

§ 2 Wypożyczanie do domu

1. Czytelnik ma prawo jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres 30. dni.
2. Bibliotekarz może przedłużyć okres wypożyczenia lub skrócić go, jeśli książka jest szczególnie poszukiwana.
3. Warunkiem wypożyczenia kolejnych książek jest ich terminowy zwrot.
4. Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
6. Dzieci do lat 15. mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za ich zgodą.

§ 3 Korzystanie z czytelni

1. Księgozbiór czytelni przeznaczony jest do udostępniania na miejscu.
2. Wierzchnią odzież i bagaże należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. Rzeczy cenne czytelnik powinien zabrać ze sobą i osobiście sprawować nad nimi pieczę.
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
4. Wszystkie osoby korzystające z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
5. Zarejestrowani użytkownicy biblioteki, mogą wypożyczać do domu czasopisma i gazety z wyjątkiem najnowszych numerów.
6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych i urządzeń technicznych.

§ 4 Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i zwrócenia uwagi na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
3. Wysokość odszkodowania zależy od aktualnej wartości książki na rynku. Czytelnik może dostarczyć do biblioteki identyczny egzemplarz.
4. W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła czytelnik odkupuje taką samą część lub całość dzieła.
5. Czytelnik nie nabywa prawa własności do uszkodzonej lub zagubionej książki.
6. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub przetrzymania książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
7. Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5 Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
2.Sprawy sporne oraz nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor biblioteki.
3. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie.

Drelów, dnia 1 grudnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 7/2011
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie
z dnia 5 grudnia 2011 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za usługi Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz §1 ust. 3 Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie z dnia 1 grudnia 2011 roku, zarządzam, co następuje:

§1

Określam wysokość opłat za usługi Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie, w sposób następujący:
1. Opłaty za wydruki komputerowe:
   Czarno - białe
      - Format A4, kopia jednostronna - 0,20 zł
      - Format A4, kopia dwustronna - 0,40 zł
      - Format A3, kopia jednostronna - 0,60 zł
      - Format A3, kopia dwustronna - 1,00 zł
      - Kopia zdjęć, ilustracji, map itp. (niezależnie od formatu) - 2,00 zł
   Kolorowe
      - Format A4, kopia jednostronna - 1,00 zł
      - Format A4, kopia dwustronna - 1,50 zł
      - Format A3, kopia jednostronna - 2,00 zł
      - Format A3, kopia dwustronna - 3,00 zł
      - Kopia zdjęć, ilustracji, map itp. (niezależnie od formatu) - 4,00 zł
2. Opłaty za wydruki ksero - format A4:
      - kopia jednostronna - 0,20 zł
      - kopia dwustronna - 0,30 zł
      - kopia zdjęć, ilustracji, map itp. (niezależnie od formatu) - 0,50 zł

Uwaga:
a) Wykonanie kopii na papierze kolorowym podnosi wysokość opłaty o 0,05 zł za każdą stronę.
b) Przy zwiększonym stopniu trudności kserokopiowania cena za jedną kopię uzgadniana jest indywidualnie.

3. Zapis wyników poszukiwań lub efektów pracy:
      - na nośniku zakupionym u bibliotekarza 2,00 zł (w tym cena nośnika)
      - na nośniku własnym - bezpłatnie

§2

1. Za przetrzymanie książek biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
2. Czytelnik pokrywa koszt pisemnego lub telefonicznego upomnienia za przetrzymywane książki w wysokości 2,00 zł.
3. Koszt przesyłki materiałów bibliotecznych sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - wg cennika opłat za przesyłki.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Copyright 2007-2013 VRC PROMOTION

Poprawny CSS!